پرداخت ما به التفاوت توسط مشتریان

 

واریز مبلغ مشخص به منظور پرداخت ما به التفاوت به فروشگاه مکس بکس

گاهی شرایط تعویض محصول یا دلایل دیگر، که موجب پرداخت مبلغی برای تسویه حساب می شود که ما در این صفحه، آن را برای شما در سایت فروشگاه مکس بکس فراهم نموده ایم.

موارد زیر را پس از پرداخت نزد خود برای پیگیری نگه دارید:

   • نام

   • نام خانوادگی

   • شماره پرداخت (شماره سفارش شما در این پرداخت)

   • پرداخت ما به التفاوت توسط مشتریان

   • تاریخ و ساعت تراکنش